သဘာဝေဘးအႏၲာရယ္မ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိနိုင္မယ့္ ေဆာ့ဝဲ

ဒါန္ မိုဘိုင္း အက္ပလီေကးရွင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ မိုးေလဝသသတင္းမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရးလုပ္ေဆာင္မႈ သတင္းမ်ားအားလံုးကိုအခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီေဖာ္ျပေပးပါမည္။

- ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆုိင္ရာ ၾကိဳတင္သတိေပးခ်က္မ်ားကိုလည္း ဒါန္ အက္ပလီေကးရွင္း၏ အေရးႀကီးသတင္း (သတိေပးခ်က္မ်ား) ျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ားထံသို႔ ႏိုတီေပးပို႔မည္ ျဖစ္ပါသည္။

- ဒါန္ အက္ပလီေကးရွင္းထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းမ်ားသည့္ သဘာဝေဘး အႏၱရာယ္(၈)မ်ိဳးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်က္မ်ား၊ ေဆာင္ရန္/ေရွာင္ရန္ အခ်က္မ်ားအျပင္ အသိပညာေပး သိမွတ္ဖြယ္ရာ စာအုပ္မ်ားကိုပါ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

- ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ျပည္သူလူထုမွ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆုိင္ရာ ၾကိဳတင္သတိေပးခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္မီ ရရွိျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ျပီး အေရးေပၚတံု႔ျပန္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ဒါန္ မိုဘိုင္း အက္ပလီေကးရွင္းအား ျမန္မာႏိုင္ငံ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊
ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာနမွ UNDP ႏွင့္ Adaptation Fund တို႔၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မရွိမျဖစ္ေဆာင္ထားသင့္တဲ့ေဆာ့ဝဲေလးျဖစ္တာေၾကာင့္ ေအာင့္လင့္မွာ ေဒါင္းယူလိုက္ၾကရေအာင္။

ေဆာ့ဝဲကို ဒီမွာေဒါင္းယူပါ - http://bit.ly/2L99WGs

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ...
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫႊန္