ယခုလမွစတင္၍ တိုးၿပီးေကာက္ခံမည့္မီတာခကို လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲမႈအလိုက္ က်သင့္ေငြကို တစ္ unit ခ်င္း အေသးစိတ္ တြက္ခ်က္ေပးတဲ့ ေဆာ႔ဝဲပါ....

ျမန္မာမူျဖစ္အသံုးျပဳရမွာျဖစ္တာေၾကာင့္တကယ္ကိုအဆင္ေျပလြန္းသလို လွ်ပ္စစ္သံုးစဲြမႈကိုလည္ ခ်ိန္စၿပီးအသံုးျပဳနိုင္တာေပါ့။
အိမ္သံုး (Home) နဲ႔ အျခား (Other) ဆိုၿပီးလည္
တြက္ခ်က္ႏိုင္ပါေသးတယ္ FileSize ကလည္ 1 MB ေတာင္ မျပည့္ပါဘူး။

ေဆာ့ဝဲကိုဒီမွာေဒါင္းပါ- http://bit.ly/2Z7UGxT

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ...
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫႊန္