အက်ိဳးရွိစြာအသံုးခ်မလား၊ အက်ိဳးမဲ့စြာအသံုးခ်မလား???????

အက်ိဳးရွိစြာအသံုးခ်မလား၊ အက်ိဳးမဲ့စြာအသံုးခ်မလားဆိုတာ ကိ္ုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္မွဳသာျဖစ္ပါတယ္။

Credit #BAWA101
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫႊန္