အခမ့ဲ Website ဒီဇိုင္းလွလွေလးမ်ား ေရးဆြဲနည္း

၀က္ဆိုဒ္မ်ားကို လြယ္လင့္တကူ အခမ့ဲေရးဆြဲနိုင္ေသာ Wix ၀က္ဆိုဒ္တြင္ ယခင္ကထက္ Web Page မ်ားစြာကို ဖန္တီးရာတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူလာျပီး Design စမတ္က်ေသာ Template မ်ားစြာကိုလည္းအခမ့ဲ အသံုးျပဳခြင့္ေပးထားပါသည္။
Wix တြင္ ၀က္ဆိုဒ္ Page မ်ားဖန္တီးလိုသူမ်ားက www.wix.com သို့သြားကာ အခမ့ဲ Sing Up ျပဳလုပ္နိုင္ပါတယ္။ မိမိ Email ျဖင့္ Sing Up ျပဳနိုင္သလို Facebook ျဖင့္လည္းတိုက္ရိုတ္ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။
Wix တြင္ ကြန္ပ်ဴတာ မိုဘိုင္းဖုန္းတို့ျဖင့္ Web Page မ်ားကိုဖန္တီးနိုင္ျပီး ဖုန္းျဖင့္အသံုးျပဳသူမ်ားမွ အနည္းငယ္စိတ္ရွည္သီးခံရန္ လိုအပ္ေပမည္။
Sing Up ျပဳလုပ္ျပီးပါက မိမိႏွစ္သက္ေသာ Template Desing မ်ားျဖင့္ ၀က္ဆိုဒ္မ်ားကိုစတင္ဖန္တီးနိုင္ပါျပီ။ HTML ေလ့လာထားရန္မလိုဘဲ ၀က္ဆိုဒ္မ်ားကိုအလြယ္တကူဖန္တီးနိုင္သာ္လည္း အဆင္ျမင့္၀က္ဆိုဒ္မ်ားက့ဲသို ့ ဖန္တီးနိုင္မွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ မိမိေရြးခ်ယ္ထားေသာ Template ကိုျပန္လည္ျပင္ဆင္အသံုးနိုင္သလို Text , Background , Photo , Colour စတာတို့ကို ထပ္မံထည့္သြင္းအသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။
Wix တြင္ အဓိကက်ေသာ ခလုတ္(၅) ခုကိုေတြ ့ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယင္တို့မွာ...
Background , Add , App Market , My Upload , My Blog စတာတို့ဘဲျဖစ္ပါတယ္။

၁။ Background ေနရာတြင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္တာေတြေတာ့ မိမိဆိုဒ္၏ ေနာက္ခံကာလာကိုခ်ိန္းနိုင္မွာပါ Image or Video ကို ၾကိဳက္ရာကိုထည့္သြင္းနိုင္ပါတယ္။

၂။ Add ဆိုတ့ဲခလုတ္မွာေတာ့ ဆိုဒ္ထဲကို ခလုတ္ေတြထပ္ထည့္နိုင္ပါတယ္။ Text တို ့ Image တို ့ Video , Button , Menu , Contact စတ့ဲ Data ေတြကို ထည့္သြင္းျပီး ဆိုဒ္အတြင္း ၾကိဳက္ေသာေနရာတြင္ ေနရာခ်ေပးနိုင္ပါတယ္။

၃။ App Market မွာေတာ့ ဆိုဒ္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုရွာေဖြနိုင္ပါတယ္။

၄။ My Upload ေနရာတြင္ ဓာတ္ပံုေတြ , ဗီဒီယိုေတြ , သီခ်င္း , စာအုပ္တို ့ကို ဆိုဒ္အတြင္းသို ့ Upload လုပ္နိုင္ပါတယ္။

၅။ My Blog ေနရာကေတာ့ Blogger တို့ Worldpress က့ဲသို ့ေသာဆိုဒ္မ်ားက့ဲသို ့ Post မ်ားစြာကိုေရးသားတင္မၽွနိုင္ပါတယ္။

ယင္အခ်က္ေတြနဲ ့တင္ Web Page ေတြကိုလြယ္လြယ္ကူကူဖန္တီးနိုင္ပါတယ္။
မိမိလုပ္လိုက္ေသာ ဆိုဒ္အတြင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုထည့္သြင္းျပီး Save လုပ္ထားနိုင္သလို Publish လည္းလုပ္နိုင္ပါတယ္။
Save ႏွင့္ Public လုပ္ရာတြင္ မိမိဆိုဒ္၏ Address ကိုေရးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ထိုမွသာ မိမိ၏ Web Page Address ကိုရရိမွာျဖစ္ကာ အျခားသူမ်ားအားခ်ျပနိင္ပါမည္။ မိမိလုပ္လုိက္ေသာ ဆိုဒ္အတြက္ Domain ကိုလည္းတစ္ခါထဲ၀ယ္ယူနိုင္ပါတယ္။
လြယ္လြယ္ကူကူနဲ ့Web Page မ်ားကို အခမ့ဲ ဖန္တီးနိုင္ေစရန္တြက္မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။