အင္တာနက္မလုိဘဲ ဖုန္းျဖစ္ကာရာအုိေက သီခ်င္းဆုိနည္း

March 05, 2017
အဆုိဝါသနာရွင္းမ်ားအတြက္ အင္တာနက္မလုိပဲ ဖုန္းထဲကေန ကာရာအုိေကဆုိနည္းေလး တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။ ဆုိျပီးသားသီခ်င္းေတြကုိလည္း save လုပ္ျပီးသိမ္းဆ...Read More