ႏိုင္ငံတကာ မွ ေနရာေတြကို CCTV ကေန Live ၾကည့္လိုရႏိုင္တဲ့ေဆာ့ဝဲလ္

CCTV Camera ကေနတစ္ဆင့္ တစ္ျခားႏိုင္ငံကို ၾကည့္လို႔ရႏိုင္ေဆာ့ဝဲလ္နဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ကိုယ္အလယ္ပတ္ခရီးမသြားႏိုင္လို႔ CCTV Camera ကေနတစ္ဆင့္ တစ္ျခားႏိုင္ငံေတြကို သဘာဝ႐ႈခင္ေတြကို ၾကည့္လိုရႏိုင္ပါတယ္။

⬇ ေဆာ့ဝဲအားေဒါင္းရန္ ⬇

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫြန္