😃 မိမိအေကာက္ကို အေ၀းကေနလွမ္းပီး Log out ျပဳလုပ္နည္း 😃
မိမိအေကာင့္ ၀င္ထားတ့ဲ မည္သည့္ဖုန္းမဆို အေဝးကေန လွမ္းပီး Logout လုပ္လို႔ရပါတယ္။
ဖုန္းခိုးခံရလို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္အေကာင့္ကို တစ္ျခားတစ္ေယာက္ ဝင္သံုးေနတာပဲျဖစ္ျဖစ္
သူငယ္ခ်င္းဖုန္းမွာ ဝင္ခ့ဲတာပဲျဖစျ္ဖစ္ ဒီနည္းအတိုင္း log out လုပ္လို႔ရပါတယ္။

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ