ကိုယ္အဖြဲ႔က လူအင္အားမ်ားလာေအာင္ လူေတြကို႐ွာယူရတဲ့ Crowd City ဂိမ္းပါ

Crowd City ဂိမ္းက ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ထဲမွာ ဘယ္သူအဖြဲ႔က အင္အားအမ်ားဆံုးလဲ ေဆာ့ရတဲ့ ဂိမ္းပါ ကိုယ္အဖြဲ႔က လူအင္အားမ်ားလာေအာင္ လူေတြကို လိုက္႐ွာယူရမွာျဖစ္ပါတယ္ ကိုယ္အဖြဲ႔အင္အားမ်ားလာရင္ ရန္သူဘက္ကလူေတြ ဝင္တိုက္ၿပီးေတာ့ ရန္သူဘက္လူေတြက ကိုယ္လူေတြျဖစ္သြားေရာ တစ္ဖြဲ႔နဲ႔တစ္ဖြြဲ႔ ဘယ္သူအဖြဲ႔က လူအင္အားအမ်ားဆံုးလဲ ၿပိဳင္ဆိုင္ရတဲ့ ဂိမ္းပါ ေဆာ့လို႔ုအရမ္းေကာင္းပါတယ္ 
အင္တာနက္မလိုပါ Offline ကစားလိုရပါတယ္။

ေဆာ့ဝဲကုိ ဒီမွာေဒါင္းပါ - http://bit.ly/2LR8Pxu

အားလံုးအဆင္ေျပပါေစ
#ေဆာ့ဝဲလမ္းၫႊန္