က်ပ္ သိန္းတစ္သာင္း ထီေပါက္စဥ္ အစအဆံု တိုက္ရန္

ဒီေန႔ထြက္တ့ဲ က်ပ္ သိန္းတစ္သာင္း ထီေပါက္စဥ္ အစအဆံု တိုက္နိုင္ပါျပီ
ေဆာ့ဝဲထဲမွာ အျပည့္အစံု ဝင္ႀကည့္နိုင္ပါတယ္။

ေဆာ့၀ဲကို ဒီမွာေဒါင္းပါ - http://bit.ly/2ONONkb

အားလံုးဘဲ ထီေပါက္ႀကပါေစ...